Privacy verklaring

Bij Zienergie Coaching en Mediation wordt veel waarde gehecht aan het beschermen van de privacy. (Persoons)gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel.

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten welke door Zienergie Coaching en Mediation worden geleverd. Zienergie Coaching en Mediation doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Zienergie Coaching en Mediation houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

  • Zienergie de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Zienergie vraagt uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Zienergie past technische en organisatorische maatregelen toe zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is en blijft;
  • Zienergie geeft geen persoonsgegeven door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Zienergie informeert u hierover voortijdig;
  • Zienergie is op de hoogte van de rechten omtrent persoonsgegevens; wijst u hierop en respecteert deze rechten.

Persoonsverwerking 

Zienergie Coaching en Mediation verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat u voor het eerst contact met Zienergie heeft gelegd. De gegevens die worden verwerkt zijn benodigd voor een zorgvuldige nakoming van de mediation- en coachingvereenkomst. Zienergie vraagt alleen die informatie op welke nodig is voor de uitvoering van de mediation- en/of coachingsovereenkomst.

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven doeleinden. Deze toestemming heeft u verleend door:

  • Ondertekening van de mediation of coachgingsovereenkomst;

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan Zienergie kenbaar maakt, kunnen worden verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij onder andere gebruik van:

  • Alimentatierekensoftware;
  • Contact met advocaat en rechtbank.

Zienergie geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met partijen waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten worden, in overleg met Zienergie, de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 Veiligheid van persoonsgegevens:

Zienergie Coaching en Mediation zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Zienergie Coaching en Mediation bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

 Minderjarigen

Zienergie Coaching en Mediation verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Website

De privacy van de bezoekers aan de website van Zienergie Coaching en Mediation wordt gerespecteerd. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

 Bewaartermijn

Zienergie Coaching en Mediation bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Zienergie hanteert een termijn van 7 jaar voor het bewaren van mediation dossiers.

 Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door Zienergie worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, dan kunt bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derden. Zienergie Coaching en Mediation zal een dergelijk verzoek zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan Zienergie Coaching en Mediation.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met Zienergie. Uiteraard hopen we er, samen met u, goed uit te komen maar mocht dit niet lukken dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging van Privacy verklaring

Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. Zienergie Coaching en Mediation zal periodiek de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Zienergie Coaching en Mediation raadt u daarom aan deze verklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven hoe Zienergie Coachinge en Mediation uw informatie beschermt.

Wanner u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact op.